25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG verplicht bedrijven en organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te scherpen, hierdoor worden de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen, versterkt.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

BOLLEBOOS onderwijs en coaching
Eigenaar: Miranda Engels
Het engelse werk 4
3958 HD Amerongen
Tel: 06-30 53 90 28
E-mail: miranda@bolleboosonderwijsencoaching.nl
LBRT-lid: 163948
KvK: 66725038

Doel van het verzamelen en verwerken van klantgegevens

• Klantgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld verzameld. Je gegevens worden niet aan anderen doorgegeven en worden niet gebruikt om je ergens anders over te bellen of mailen. Je krijgt dus geen reclame.

• Gegevens kunnen worden verzameld, alleen met jouw toestemming, tijdens:
– Behandelingen remedial teaching (RT)
– RT intakeformulier
– Inschrijvingen via de mail
– het inschrijfformulier op de website.
– Contactformulier op de website. Als je het contactformulier invult, worden je gegevens
gebruikt om je naar aanleiding van je bericht te mailen of te bellen

• Doeleinden zijn:
– RT: Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (m.n. behandelsessies, doorverwijzing of
overdracht en de facturering).
– Peutersafari: Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (m.n. informatie na inschrijving
Peutersafari’s, facturering, werving van bestaande klanten t.b.v. behoud bedrijf).
Gegevensverwerking
De klantgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is
voldaan;

• De klant heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.

• Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

• Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

© Privacyverklaring BOLLEBOOS onderwijs en coaching d.d. 14 mei 2018

Gegevensverwerking RT

Welke gegevens worden genoteerd:
• Bij aanmelding van een leerling wordt door de ouders/verzorgers een “Intakeformulier
leerling” ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de leerling en de school,
gezinssituatie en loopbaan op school.
• Rapporten en/of onderzoeken uitgevoerd door BOLLEBOOS, andere zorgverleners of
school. Informatie-uitwisseling vindt zowel digitaal als schriftelijk plaats tussen de
praktijk, ouders en school.
• Na elke behandeling wordt een verslag bijgehouden over de aangeboden leerstof
• en activiteiten tijdens de sessies en over de vorderingen van de leerling.
• Het opstellen van facturen voor de afgenomen begeleidingsuren.
Aan wie worden de gegevens van RT-klanten doorgegeven?
De gegevens worden, alleen met toestemming, doorgegeven aan;
• De betreffende leerlingen en/of ouders/verzorgers.
• De betreffende leerkrachten en/of Intern Begeleiders (IB)
• Orthopedagogen, psychologen en of ambulant begeleiders.
Voor bovenstaande punten geldt dat gegevens alleen met toestemming van leerlingen en/of ouders
worden doorgestuurd met het toestemmingsformulier. Per mail kan de toestemming stopgezet
worden op het e-mail adres: miranda@bolleboosonderwijsencoaching.nl.
Gegevensverwerking Peutersafari
Welke gegevens worden genoteerd:
• Bij aanmelding van een peuter wordt door de ouders/verzorgers een inschrijfformulier ingevuld
met de naam en peuter van kind en begeleider, telefoonnummer en een e-mailadres.
Aan wie worden de gegevens van Peutersafari klanten doorgegeven?
• Aan niemand. BOLLEBOOS noteert de gegevens in een boekhoudprogramma en verstuurt
incidenteel een nieuwsbrief via Mailchimp.
Organisatie van de informatiebeveiliging
BOLLEBOOS onderwijs en coaching heeft de volgende maatregelen genomen om zeker te stellen dat
klantgegevens zorgvuldig worden behandeld.
• De behandelaar die de klantgegevens verwerkt, is gehouden aan geheimhouding.
• Klantgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; klantgegevens worden in beginsel vijf jaar
bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om de juiste zorg te kunnen leveren.
• Alleen bevoegden hebben toegang tot de digitale gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe is
de computer voorzien van een wachtwoord en is de ruimte waarin de gegevens worden
opgeslagen afgesloten.
• De praktijk maakt gebruik van een meldcode voor huiselijk geweld die is opgenomen in de wet
meldcode. Een meldcode houdt in dat de behandelaar met een beroepsgeheim (vermoedens
van) huiselijk geweld mag melden bij veilig thuis. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.
Rechten van de cliënt
• De klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
• De klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens,
voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
© Privacyverklaring BOLLEBOOS onderwijs en coaching d.d. 14 mei 2018
• De klant kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte
gegevens.

Cookies

BOLLEBOOS onderwijs en coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Klachten privacybeleid

Bij klachten over het privacybeleid van persoonsgegevens van BOLLEBOOS onderwijs en coaching kan worden gemeld of ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens